top of page

Ochrana osobních údajů

 

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů podnikající fyzické osoby a majitele firmy Klaus Wolfgang Scheller se sídlem Gagarinova 72, 66902 Znojmo, IČ: 75776146 a Dagmar Schellerová, se sídlem Vídeňská tř. 695/49, 66902 Znojmo, IČ: 47356634 a smluvní partneři firmy uvedení na webových stránkách zahranicnisluzby.cz (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)  

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy  

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

Kategorie subjektů údajů

• zákazník správce  

• licenční partner  

• dodavatel služby

• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci   

 

Příjemci osobních údajů  

Osobní údaje objednatele mohou být nadále předávány následujícím příjemcům v dané zemi ale vysloveně pouze za účelem vykonávání dohodnutých služeb s objednatelem a to:

• Správci nebo partneři firmy Zahraničníslužby

• Zaměstnavatelé a odbory

• Státní orgány - Úřady jako Finanční úřad, Úřad Práce, OSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení

• Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

• Právní a daňové kanceláře, soudy

• Pojišťovny

• Nemocnice

 

Účel zpracování osobních údajů  

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů  

• jednání o smluvním vztahu  

• plnění smlouvy  

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)  

• archivnictví vedené na základě zákona

• plnění zákonných povinností ze strany správce  

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:  

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a provozovnách smluvních partnerů jednotlivými partnery příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů.  

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Po ukončení veškerých nezbytně nutných dob, se veškeré dokumenty s osobními údaji zákazníka skartují nebo v el. podobě nenávratně mažou.

 

Poučení - Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,  

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,  

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,  

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.  

 

Práva subjektů údajů  

 V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

• účelu zpracování,  

• kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,  

• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,  

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,  

• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

• Požádat správce o vysvětlení.  

• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.  

• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.  

• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.  

• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.  

• Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1. Úložiště osobních údajů:

Osobní údaje objednatele jsou uchovávány v prvé řadě v papírové formě jako originály nebo kopie ve složkách v místě provozovny každého poskytovatele. V této formě jsou ukládány veškeré osobní údaje.

 

Dále v elektronické formě:

• na vzdáleném úložišti v tabulkách Google. Zde se nacházejí pouze tyto údaje, Jméno, Příjmení, Adresa, Tel. číslo, název služeb, termíny a datumy se službami spojené a částky.

• na lokálním úložišti pracovním počítači poskytovatele ve formě oskenovaných dokumentů nebo databází. Zde se mohou nacházet všechny osobní údaje nebo jen některé.

• V pracovním telefonu poskytovatele zvlášť pokud je tento propojen s účtem Googlu.

• V Emailu Googlu pokud tato komunikace s výměnou dokumentů mezi objednatelem a poskytovatelem proběhla.

 

  Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách www.zahranicnisluzby.cz.

bottom of page